Yang yu KO Denis Marjanovic at R3
 • 1/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 2/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 3/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 4/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 5/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 6/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 7/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 8/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 9/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 10/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 11/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 12/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 13/13 ​Yang yu KO Denis Marjanovic at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.