Hossein Karami def Gao Xiang disappearly
  • 1/10 Hossein Karami def Gao Xiang disappearly at kLF MMA 66 WuHan.​
  • 2/10 Hossein Karami def Gao Xiang disappearly at kLF MMA 66 WuHan.​
  • 3/10 Hossein Karami def Gao Xiang disappearly at kLF MMA 66 WuHan.​
  • 4/10 Hossein Karami def Gao Xiang disappearly at kLF MMA 66 WuHan.​
  • 5/10 Hossein Karami def Gao Xiang disappearly at kLF MMA 66 WuHan.​
  • 6/10 Hossein Karami def Gao Xiang disappearly at kLF MMA 66 WuHan.​
  • 7/10 Hossein Karami def Gao Xiang disappearly at kLF MMA 66 WuHan.​
  • 8/10 Hossein Karami def Gao Xiang disappearly at kLF MMA 66 WuHan.​
  • 9/10 Hossein Karami def Gao Xiang disappearly at kLF MMA 66 WuHan.​
  • 10/10 Hossein Karami def Gao Xiang disappearly at kLF MMA 66 WuHan.​