Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66.
 • 1/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 2/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 3/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 4/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 5/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 6/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 7/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 8/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 9/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 10/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.
 • 11/11 Arthit def Mergen Bilyalov by slight advantage at R3 KLF MMA 66 and reigned the champion.