• Wei
  Ninghui
  4-2-0 2KO
 • Gu
  Hui
  1-1-0 1KO
 • Singdam
  YOKKAOSaenchaiGym
  0-0-0 0KO
 • Lee
  Sung-hyun
  1-0-0 1KO
 • Kim
  Minsoo
  1-0-0 0KO
 • Bai
  Lishuai
  5-1-0 1KO
 • Li
  Wenzheng
  0-0-0 0KO
 • Pan
  Jiayun
  0-0-0 0KO
 • Kompetch
  Fairtex
  0-0-0 0KO
 • Abdallah
  Ezbiri
  0-0-0 0KO
 • Petchtanong
  1-0-0 0KO
 • David
  Mejia
  0-0-0 0KO
 • Lerdsila
  Chumpairtour
  3-1-0 0KO
 • Ilias
  Bulaid
  0-0-0 0KO
 • Jia
  Lawusan
  0-0-0 0KO