• VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  NO

  Age

  NO

  0

  Height

  0

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality

 • VS

  Zhang
  Weili

  NO

  Age

  27

  163

  Height

  163

  95

  Weight

  95

  0-0-0 0KO

  Record

  0-0-0 0KO

  Nationality